Jan 11, 2019

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“


НАБИРА  ПРОЕКТИ  ПО ПРОГРАМА ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - РУСИЯ

Category: Grants
Posted by: admin

Фонд „Научни изследвания”  (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН)отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018-2019 г. – България – Русия“.

Целта на програмата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2018 г., в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания,  насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава.

Допустими бенефициенти  са:

1) акредитирани  висши  училища  по  чл.  85  ал.  1,  т.  7  на  ЗВО,  които  са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области:

- Математика, механика;

- Физика и астрономия;

- Химия;

- Биология и медицински науки;

- Науки за Земята;

- Телекомуникации и информатика;

- Основи на инженерните науки;

- История, археология, етнология и антропология;

- Обществени науки и икономика;

- Филологически науки, изкуствознание;

- Психология, педагогически науки;

- Селскостопански науки.

 

Прогнозният общ бюджетна конкурса е 900 000 лв. Максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв., а срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца.

Проектните предложения  се представят до 17 часа на 28.02.2019 г. в деловодството на  Фонд „Научни изследвания“ на хартиен и електронен носител. Пълния текст на поканата и документите за участие можете да намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/868

Фонд „Научни изследвания“ напомня, че със същия краен срок е отворена и поканата за участие в „Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия“. Повече информация можете да откриете тук: https://www.fni.bg/?q=node/846

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,