Feb 1, 2019

Учен


в Медицински факултет на Медицински университет-София 

Category: Work
Posted by: admin

Медицинският факултет на Медицински университет-София обявяват конкурс за млади учени, в изпълнение на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ – Модул „Млади учени”. Целта на националната програма е да подпомага и стимулира младите изследователи с доказани качества и потенциал за научна работа.
Основни задължения:
Извършване на научно-изследователска дейност, съгласувана със съответната катедра и участие в публикация в научно издание, реферирано в световноизвестни бази данни за срока на договора.
Изисквания за участие в конкурса:
• лица до 10 години след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър" (към 31.10.2019) в областта на медицината, биология, химия и биохимия, физика и биофизика; 
• редовни докторанти в МУ-София, които получават стипендия, но нямат трудов договор;
• редовни докторанти в МУ, които получават стипендия, и имат друг основен трудов
договор;
• задочни докторанти, които имат друг основен трудов договор;
• опит в научно-изследователска дейност
- публикации, участие в научно-изследователски проекти, участие в научни форуми;
- за докторанти в МУ-София – допълнителна научно-изследователска дейност, различна от свързаната с разработвания дисертационен труд, съгласувана с Ръководителя на катедрата
• владеене на чужд език
Необходими документи за участие в конкурса:
• Заявление до Декана на Медицински факултет;
• Декларация за възнаграждения по други сходни програми;
• Европейски формат автобиография;
• Диплома за завършено висше образование;
• Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси;
• Описание на досегашната научна работа на кандидата (ако е приложимо);
• Списък и копия на публикации и проекти, в които е участвал (ако е приложимо);
• Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа, съгласувани с Ръководителя на съответната катедра на Медицински факултет;
• Трудов договор (ако е приложимо);
• Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка; 
• Награди или грамоти.
Срок за подаване на документи – 01.02.2019г. – 12.02.2019 г. /16.00 ч./ в Деловодството на Медицински факултет – гр. София, ул.”Здраве” 2 - сградата на „Майчин дом”,стая 104.
За информация – сайтът на Медицински факултет и тел. 029520521.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,