Feb 1, 2019

ДОЗИМЕТРИСТ


в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на БАН

Category: Work
Posted by: admin

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на Българската академия на науките е най-големият комплексен център в България за научни и приложни изследвания в областта на ядрената физика и технологии, както и на техните взаимодействия с околната среда. ИЯИЯЕ-БАН обявява свободни работни места за длъжността:

ДОЗИМЕТРИСТ 

Основни отговорности:
• Осъществява оперативен контрол на радиационната обстановка в ИЯИЯЕ;
• Оперативно обслужва системите и приборите за радиационен и дозиметричен контрол; 
• Участва в пробовземанията;
• Участва в извършваните измервания за установяване на радиационната обстановка при всички дейности с източници на йонизиращи лъчения

Изисквания за заемане на длъжността:
• Минимум средно професионално техническо образование;
• Много добри познания за работа с МS Office (Word, Excel);
• Да няма медицински противопоказания за работа в среда на йонизиращи лъчения.

Компанията предлага:
• Интересна и динамична работа;
• Възможност за реализация на Вашите амбиции и способности;

При интерес от Ваша страна, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо като посочите референтния номер на обявата и наименованието на длъжността, за която кандидатствате.

Документите се подават и в отдел „Човешки ресурси“ на ИЯИЯЕ - БАН, бул. “Цариградско шосе” № 72, каб. 120.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Данните, които предоставяте са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат обработвани и съхранявани съгласно изискванията му.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,