Ресурси

May 22, 2019

Младши експерти


в Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ на Български институт по метрология

Category: Work
Posted by: admin

Конкурс за 3 /три/ незаети щатни бройки на длъжност „Младши експерт” в Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ на Български институт по метрология, както следва:
1. Сектор ,,Благоевград'', РО ,,София”, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка;
2. Сектор „Велико Търново“, РО „Русе“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка;
3. Регионален отдел „Враца“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка. 
Основна цел на длъжността – Осъществяване на контрол (първоначална и последващи проверки) на средства за измерване.
I. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
1. За Регионален отдел „Враца“, ГД МИУ:
- Образователна степен – професионален бакалавър по ...;
- Професионална област – технически науки, физика и химия;
- Професионален опит – не се изисква; 
- Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: 
- MS Office, електронна поща и интернет;
- Ползване на чужд език (за предпочитане английски или немски);
- Свидетелство за управление на МПС, категория В.
Минимален размер на основната заплата - 840 лв. (основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).
II. Начин на провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест;
2. Интервю.
IІІ. Документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома, сертификати, свидетелство за управление на МПС и др.);
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина и др.).
IV. Място и срок за подаване на документите:
гр. София – 1040, бул. „Г.М.Димитров” №52Б, ет.2, стая 206 и стая 207. 
Документите се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел “ПАДЧР”. Подаването на документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 
Документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг се представят в оригинал и копие. След сверяване, оригиналите се връщат на притежателя/приносителя им.
Ден на публикуване на обявата: 22.05.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.06.2019 г. включително.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на БИМ и на интернет страницата на института 
Тел. за контакти: 02/9702710; 02/9702780 - отдел “ПАДЧР”.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,