Jun 26, 2019

Физик


специалност „Оптика“ 

Category: Work
Posted by: admin

Научноизследователски център на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ по проект за иновации BG16RFOP002-1.005-0285-C01 „Иннова“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който се осъществява в партньорство със, ФРИКШЪН КОД ЕООД търси да назначи Физик, специалност „Оптика“ на позиция: Физик.

Изисквания и отговорности за позицията : 
1. Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока в областта на естествените науки.
2. Квалификация: 
С познания и опит предимно в областта на физиката или в областта на химията или биологията.
* Владеенето на английски език е предпочитано, но не е задължително условие.
3. Професионален опит:
Опит по провеждане на измервания и работа с лабораторна апаратура. (Това по –подразбиране включва и обработка и анализ на експериментални данни и компютърна грамотност. Включете във вашата биография по-детайлно информацията, свързана с това изискване.)

Образование: 
1. Образование: Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или еквивалентна в областта на естествените науки (физика, химия или биология)
2. Квалификация: с познания и опит в областта на физиката, химията или биологията
3. Професионален опит: опит по провеждане на измервания. 


Отговорности: 
- изпълнение и проследяване на задачи по тестване от физическа гледна точка на надуваемата част на иновационен продукт за издръжливост и безопасност. 
5. Период на заетост по проекта (в месеци): 10 месеца

6. Часова заетост на експерта по проекта: 4 часа 

Нашето предложение:
• мотивиращо възнаграждение;
• възможност за работа с млад и амбициозен екип от професионалисти;
• коректност в трудово правните взаимоотношения.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, очакваме Вашата автобиография с актуална снимка тук
Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю. 
Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора за тази длъжност.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,