Nov 12, 2019

Лаборант в пътна лаборатория


Месторабота ПЪТИЩА АД, Семчиново, Пазарджик

Category: Work
Posted by: admin

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Средно специално или висше образование в областта на строителство, химия или физика.

С предимство са кандидати с предишен стаж в лаборатория. Шофьорска книжка, категория В е желателно. Фирмата осигурява и ваучери за храна.

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Взема технически проби и образци за извършване на пресевен анализ на произведените асфалтови смеси и добиваните мозайки и фракции. Провежда исканите от клиента изпитвания на същите. Подготвя и подписва протоколите от изпитванията. Извършва необходимите първични разчети във връзка с направените лабораторни анализи, като получените резултати нанася в лабораторните дневници и тетрадки.

Целесъобразно и правилно използва наличното лабораторно оборудване и се грижи за поддържането му в процеса на работата. Участва при разработването на Системата за управление. Следи актуализацията на нормативните документи и изискванията на клиентите. Отговаря за опазването на машините и оборудването в лабораторията, следи и документира параметрите на околната среда.

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

За повече информация: тел.0886-520-903, инж.Ралинова

https://www.jobs.bg/job/5113624

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,