Обучения и семинари

Dec 10, 2019

Метеоролог


гр. София

Category: Work
Posted by: admin

Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) търси да назначи „Метеоролог“ на пълен работен ден, постоянен трудов договор (с шестмесечен изпитателен срок) за секция „Агрометеорология“ в департамент „Метеорология“ с място на работа в гр. София

Описание на длъжността:
• Участва в разработването и изпълнението на научните теми от плана на НИМХ
• Участва в решаването на експертни задачи съобразно специалността си
• Участва в архивирането, обработката и анализа на данни от специализирани агрометеорологични наблюдения
• Взима участие в публикуването на резултатите от научната и научно-приложната дейност на секцията
• Участва в национални и международни конференции, симпозиуми, семинари, работни срещи и др.
• Участва в полеви измервания и експедиции, свързани с научните задачи на секцията
• Повишава постоянно квалификацията си в направлението на научно-приложните задачи на звеното чрез участие в курсове, специализации и други

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше образование, образователно-квалификационна степен - бакалавър Специалност в област на висше образование - природни науки, математика и информатика (физика, метеорология)
• Добра компютърна грамотност (минимум Windows Office)
• Основни умения по програмиране или склонност към усвояване на такива. Умения за работа в LINUX среда, опит в програмиране на FORTRAN, C++ или друг програмен език.

Предимство:

• Опит по програмиране
• Способност за усвояване на нови знания и умения
• Ползване на английски език
• Умения за работа в екип

Какво предлагаме:

• Възнаграждение в зависимост от опита и показаните резултати
• Възможности за научна кариера
• Участие в национални и международни проекти, специализации в чужбина
• Бонуси в зависимост от постиженията в работата

Подборът ще се извърши на два етапа:
1. Първи етап – по документи
- Заявление по образец до Генералния директор на НИМХ за участие в подбора, съдържащо декларация, че кандидатът е съгласен с условията на неговото провеждане;
- Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
- Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни.
- Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата.
- Копия на следните документи, подписани собственоръчно от кандидата за вярност с оригинала:
• диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
• документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3
• при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация, шофьорска книжка и др.)

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на НИМХ, както и в деловодството на НИМХ.

2. Втори етап – одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на Генералния директор на НИМХ или чрез jobs.bg

Срок за подаване на документи: 17.12.2019 г. вкл.

Кандидатстване тук: https://www.jobs.bg/job/5155417

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,