Mar 5, 2020

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА МАГИСТРИ


УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Category: Grants
Posted by: admin

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА МАГИСТРИ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

Студент, записан в редовна форма на обучение на магистърска програма „Ядрена енергетика и технологии” на Физически факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Среден успех от бакалавърската програма не по­нисък от добър 4,00. За кандидатстващите след първия семестър на магистърската програма средният успех от семестъра преди кандидатстване да е не по­нисък от много добър 4,50;

Студентът да е на възраст до 30 години и да не е служител на АЕЦ „Козлодуй”.

Програмата осигурява:

Заплащане на семестриалната такса (на стойността за държавна поръчка);

Стипендия в размер на 1000 (хиляда) лева за семестър, платима до завършване на магистърската степен;

Възможност за провеждане на платен студентски стаж и практика по време на

обучението;

Договор за работа по специалността след завършване на магистърската степен и възможност за кариерно развитие в едно от най­големите електропроизводствени предприятия.

Документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо с информация за мотивите за кандидат-стване по програмата, за развитие в съответната област, интереси и извънучебни дейности/проекти и професионален опит;

Копие от диплома за степен бакалавър или уверение за завършена степен с изчислен среден успех от обучението. За кандидатстващите след първия семестър на магистърската програма уверение с изчислен среден успех от семестъра преди кандидатстването.

Декларация за съгласие за обработване на лични данни, достъпна на адрес http://www.kznpp.org/ раздел "Кариери" - "Стипендиантска програма".

Срок за кандидатстване: след зимен семестър до 30 април, след летен семестър до 15 октомври на e­mail: karieri@npp.bg или на адрес: гр. Козлодуй, АЕЦ „Козлодуй”, централно деловодство.опълнителна информация ­ на телефони:

0973/7­28­92 и 0973/7­45­25 или на електронен адрес: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=careers&p1=Stipendiantska%20programa

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,