Mar 5, 2020

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА БАКАЛАВРИ


УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Category: Grants
Posted by: admin

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

Студент, записан в редовна форма на обучение на бакалавърска програма по специалност „Ядрена техника и ядрена енергетика” на Физически факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Среден успех от последно завършен семестър добър 4,00 или по­висок;

Студентът да е на възраст до 26 години и да не е служител на АЕЦ „Козлодуй”.

Програмата осигурява:

Заплащане на семестриалната такса (на стойността за държавна поръчка);

Стипендия в размер на 1000 (хиляда) лева за семестър, платима до завършване на

бакалавърската степен;

Възможност за провеждане на платен студентски стаж и практика по време на

обучението;

Договор за работа по специалността след завършване на бакалавърската степен и

възможност за кариерно развитие в едно от най­големите електропроизводствени предприятия.

Документи за кандидатстване

Мотивационно писмо с информация за мотивите за канди-датстване по програмата, за развитие в съответната област, интереси и извънучебни дейности/проекти и професионален опит.

Уверение с изчислен среден успех от семестъра преди кандидатстване.

Декларация за съгласие за обработване на лични данни, достъпна на адрес http://www.kznpp.org/ раздел "Кариери" - "Стипендиантска програма".

 

Срок за кандидатстване:

Ежегодно след зимен семестър до 30 април, след летен семестър до 15 октомври на e­mail:

karieri@npp.bg  или на адрес: гр. Козлодуй, АЕЦ „Козлодуй”, централно деловодство.

Допълнителна информация ­ на телефони: 0973/7­28­92 и 0973/7­45­25 или на електронен адрес: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=careers&p1=Stipendiantska%20programa

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,