За нас

Mar 24, 2020

Заповед на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“


Удължава се прекъсването на присъствените учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и на всички мероприятия до 10.05.2020 г.

Category: Всички новини
Posted by: admin

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

 

ЗАПОВЕД№ РД-19-143/23.03.2020 r.

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и заповед № РД-0М24 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на Сovid-19 (коронавирус)

НАРЕЖДАМ:

 

Удължавам срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г., № РД-19- 139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 10.05.2020 г.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на главния мениджър, заместник- ректорите по административната и по учебната дейност, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите за сведение и изпълнение.

 

(п)

АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ

РЕКТОР

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,