За нас

May 20, 2020

Старши инспектор


в Дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”

Category: Work
Posted by: admin

І. Описание на длъжността:

Изпълнява възложените му задачи във връзка с осъществяване на процеса по поддържане системата за акредитация на Република България или други дейности, за които се прилагат схеми на акредитация, определени с нормативен акт, както и удостоверяването на съответствието с принципите на Добрата лабораторна практика (ДЛП), като постига висок професионализъм при спазване на принципите на законност, целесъобразност, независимост, безпристратност, както и други дейности, свързани с изпълнение целите на Дирекцията при спазване политиките на Агенцията.
ІІ. Изисквания към кандидатите:
1. Минимални изисквания:
а) образователно-квалификационна степен “бакалавър”
б) ІV младши ранг
или професионален опит – 2 години

2. Специфични изисквания, предвидени в нормативен акт – няма.

3. Допълнителни изисквания, предвидени в утвърдената длъжностна характеристика или в Процедура за компетентност на водещи оценители, оценители и експерти – BAS QR 7:
а) технически науки, природни науки (физика, химия, биология); аграрни науки и ветеринарна медицина, здравеопазване (медицина, фармация, обществено здраве).
б) Най-малко 4 години професионален опит, като две от тях в област на оценяване на съответствието (лаборатории за изпитване, калибриране; медицински лаборатории; изпитвания за пригодност; сертификация на системи за управление, на продукти, на лица; контрол; верфикационни органи; като и внедряване и/или управление на системи за управление на качеството, околната среда, безопастност на храните, здравословни и безопастни услонвия на труд и сигурността на информацията).
в) Компютърни умения -MS Word; MS Excel.

ІІІ. Минимален размер на основната заплата:
650,00 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:
Решаване на тест и интервю.

V. Документи за кандидатстване:
а) заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители(НПКПМДС);
б) декларация по чл. 17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС;
в) копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
г) копие от документи за придобита допълнителна квалификация ;
д) копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие)
е) други документи по преценка на кандидата, доказващи изпълнението на минималните и допълнителните изисквания.

VІ. Място и срок за подаване на необходимите документи:
1. Място
Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация” - град София, бул. ”Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 7, деловодството от 9,00 ч. до 17,30 часа.
2. Срок: до 2 юни

3. Лице за контакти: Петя Иванова, тел. 02/ 9766 413

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,