Aug 14, 2020

Търси се докторант


Институт по електроника на БАН

Category: Work
Posted by: admin

„T-Motors: От тавтомерията като феномен към тавтомерията като „задвижващ“ механизъм”, финансиран по Националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН) на Фонд „Научни изследвания“ е интердисциплинарен проект, чиято цел е разработване на молекулни мотори на основата на тавтомерен пренос на протон. Идеята е инспирирана в известна степен, но не само, от работите на Нобеловият лауреат Бен Феринга и включва теоретичен дизайн на подходящи структури, техният синтез и изследване тяхното действие в разтвор с помощта на молекулната спектроскопия. Изследванията се извършват в Института по електроника на БАН.

В рамките на проекта през 2020г. е отворена позиция за докторант с мотивиращо заплащане (550 лв стипендия и 650 лв, след осигуровки и данъци, като допълнителен трудов договор). Срок за кандидатстване: 14.10.2020г. (Научно направление: Физически науки (Физика на вълновите процеси)). Начало на докторантурата (по съгласуване): 01.01-01.03.2021г. Срок на докторантурата: 3г.

Желателен профил на кандидатите: интереси в теоретичната органична химия и/или молекулната спектроскопия; добър английски и много добра компютърна грамотност; амбициозни и мотивирани; способни да работят в колектив. Кандидатствайте на: https://www.jobs.bg/job/5390324

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,