Sep 24, 2020

Работа в лаборатория


Лаборатория „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“

Category: Work
Posted by: admin

Лаборатория „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“ осъществява действия свързани с оценка на съществуващото облъчване и мониторинг на радон като:

  • Извършва мониторинг и експертен анализ на факторите на работната среда в обекти от ядрено-горивния цикъл, ядрени съоръжения и жизнената среда около обекти от бившия уранодобив;

  • Осъществява дейности за ограничаване на облъчването, дължащо се на естествени източници на йонизиращи лъчения, включително радон, на работни места, в жилищни и обществени сгради;

  • Осигурява качество, проследимост на измервания на радон и участва в междулабораторни сравнения;

  • Извършва оценка на облъчване на населението при ситуации на съществуващо облъчване в райони около бивши уранодобивни обекти;

  • Изпълнява дейности по Националната стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027г.

  • Изготвя радиационни експертизи относно радиационната защита на персонала и населението,живеещо в райони около бивши уранодобивни обекти;

  • Участва в изготвянето на стратегии и програми в областта на радиационната защита;

  • Участва в консултативни съвети, работни групи и междуведомствени комисии във връзка с радиационната защита на населението.

 https://ncrrp.org/bg/otdeli-i-laboratorii/otdel-radiacionna-zashtita/laboratoria-syshtestvuvashto-oblychvane/

 

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,