Oct 8, 2020

Конкурс за редовен докторант


ИОМТ-БАН обявява конкурс за прием на редовен докторант по професионално направление 4.1. Физически науки

Category: Work
Posted by: admin

ИОМТ-БАН обявява конкурс за прием на редовен докторант по професионално направление 4.1. Физически науки, докторска програма "Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя", на тема "Биосензори за диагностика на вирусни и бактериални заболявания и за оценка на терапевтична ефективност", ръководител проф. д-р Георги Дянков.

Целта е да се разработят биосензори за бърза детекция на вируси и бактерии, както и за оценка на ефективност на лекарства. За разлика от всички използвани за целта биосензори, разработваните от нас се базират на физични методи на изработка и детекция, поради което са чувствителни и специфични.

Темата е финансирана от Фонда за Научни Изследвания чрез два проекта с партньорски организации: Медицинска Академия - София и Националния Център по Заразни и Паразитни Болести. Характера на изследвания е фундаментален с експериментална работа, целяща конкретна практическа реализация.

Изисквания към кандидатите:
1) Завършена магистратура по физика, химия, биология или технически науки.
2) Владеене на английски език, компютърна грамотност.
3) Мотивация за научно-изследователска дейност

Предлагаме:
1) Работа в модерни, съвременно оборудвани лаборатории в интердисциплинарен колектив (физици, лекари, биолози, химици) от мотивирани, млади хора, специализирали в чужбина
2) Възможност за провеждане на част от докторантурата при партньорските организации (при желание).
3) Възможности за участия в международни конференции и школи
4) Стипендия + Възможност за назначаване на ½ щатна длъжност в ИОМТ-БАН
5) Възможност за включване в действащи проекти с допълнително заплащане
6) Кариерно развитие

Срок за подаване на документите: до 13.12.2020 г.
Начало на докторантурата - Март 2021 г.

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,