Nov 12, 2020

Асистент по „Физика и математика“ към катедра „Енергетика“


ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - ЯМБОЛ

Category: Work
Posted by: admin

Кандидатите за участие в конкурсите за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научния отдел на факултета:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство.

Срок за подаване на документи: до 30.12.2020 г.

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,