Mar 24, 2021

Търси се физик


Tита-Консулт ООД

Category: Work
Posted by: admin

Tита-Консулт ООД търси да назначи Физик с опит за работа в акредитирания Орган за радиационен контрол на фирмата.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Извършва радиационен контрол и обследване на различни обекти при нормална експлоатация, извеждане от експлоатация или аварийни ситуации;

• Извършва измервания, периодични проверки с контролни източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) и калибриране на преносима и лабораторна радиометрична апаратура;

• Участва в монтаж, изпитване и въвеждане в действие на различни уреди и системи за радиационен контрол;

• Извършва дозиметричен контрол при работа с ИЙЛ, превоз на радиоактивни вещества и др.;

• Изготвя документи (програми, инструкции, правила и др.), за осигуряване на радиационната защита при работа с ИЙЛ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

• Образование – висше (магистър), в областта на атомна, ядрена, инженерна, медицинска физика, ядрена техника и ядрена енергетика и др. подобни;

• Професионален опит – не по-малко от 3 (три) години трудов стаж за работа с йонизиращи лъчения и/или в областта на физичните измервания и метрологията на йонизиращите лъчения;

• Да няма медицински и психофизиологични противопоказания за работа в среда на йонизиращи лъчения, съгласно Списък към Наредба №11 от 22.10.2018 г., издадена от министъра на здравеопазването;

• Компютърна грамотност и владеене на английски език (всеки допълнителен език е предимство);

• Свидетелство за управление на МПС – активно практикуващ, минимум категория В.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

• Постоянен трудов договор, с 6 месеца изпитателен срок;

• Първоначално възнаграждение: по договаряне в зависимост от професионалния опит.

Моля, кандидатствайте с автобиография и мотивационно писмо на: https://www.jobs.bg/job/5613781

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,