Jul 22, 2021

Контролиращ физик


“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, месторабота Козлодуй

Category: Work
Posted by: admin

Рег. № ПЕ – 158 / 19.07.2021 г.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжност

 

Контролиращ физик

в дирекция “Производство”, управление “Ядрено-горивен цикъл”,

отдел “Реакторно-физични технологии”

 

Вашите задължения:

Контролиращия физик (КФ) контролира спазването на изискванията по ядрена безопасност при: ремонт, пуск и експлоатация на реакторите; приемане на свежо ядрено гориво; презареждане, извършване на контрол на херметичността на обвивките и движение на ядрено гориво в басейн за отработили касети; провеждане на измервания, изпитания и експерименти, свързани с активната зона, неутронно-физичните и кинетични характеристики на активните зони на реактори ВВЕР-1000.

КФ осигурява ЯБ при провеждане на ТТО с ОЯГ от ВВЕР-440 в ХОГ и СХОГ и с ОЯГ от ВВЕР-1000 в ХОГ.

 

Очакваме Вашите:

1. Мотивационно писмо -

(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер)

2. Автобиография по образец

3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации

4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно (само за външни кандидати)

 

Основни изисквания:

1. Образователно-квалификационна степен: магистър

2. Област на образование: “Природни науки”;

3. Професионално направление: “Енергетика”, “Физически науки”

4. Специалности: „Ядрена енергетика и технологии”, „Ядрена физика”

 

Забележка: ще се приемат документи и на обучаващи за степен магистър от посочените специалности

 

Друго изискване: Да притежава компютърна грамотност MS Office, MS Word, MS Excel

Предимство: Ползване на руски и английски език

 

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас,

моля, подайте Вашите документи до 31.08.2021 г. на адрес:

3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 в Учебно-тренировъчния център. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на тест за проверка на знанията от област: „Неутронно физични процеси в ядрените реактори, термодинамика и топлопренасяне”, ще бъдат уведомени на посочения в документите за кандидатстване телефон.

До участие в тест за проверка на знания/умения и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.

Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 (след 14:00 часа)

Източник на обява: https://www.jobs.bg/job/5817132

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,