Aug 25, 2021

Редовен докторант


ИОМТ-БАН

Category: Work
Posted by: admin

ИОМТ-БАН обявява конкурс за прием на редовен докторант по професионално направление 4.1. Физически науки, докторска програма "Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя", на тема "Биосензори за диагностика на вирусни и бактериални заболявания и за оценка на терапевтична ефективност", ръководител проф. д-р Георги Дянков.

Целта е да се разработят биосензори за бърза детекция на кръвна захар, вируси и бактерии, както и за оценка на ефективност на лекарства. За разлика от всички използвани за целта биосензори, разработваните от нас се базират на физични методи на изработка и детекция, поради което са чувствителни и специфични.

Темата е финансирана от Фонда за Научни Изследвания чрез два проекта с партньорски организации: Медицинска Академия - София и Националния Център по Заразни и Паразитни Болести, както и съвместен проект с Китай. Характера на изследвания е фундаментален с експериментална работа, целяща конкретна практическа реализация.

В зависимост от образованието и интересите на кандидата, са възможни две направления на работа:

а) разработка на чувствителния сензорен елемент (теоретично и експериментално): предполага знания и интереси по оптика, числени методи и програмиране, измервателна техника;

б) физика и химия на повърхнината: функционализиране, изследване взаимодействие с биоактивни молекули.

 

Изисквания към кандидатите:

1)Завършена магистратура по физика, химия или технически науки.

2)Владеене на английски език, компютърна грамотност.

3)Мотивация за научно-изследователска дейност

 

Предлагаме:

1) Работа в модерни, съвременно оборудвани лаборатории в интердисциплинарен колектив (физици, лекари, биолози, химици) от мотивирани, млади хора, специализирали в чужбина

2) Възможност за провеждане на част от докторантурата при партньорските организации (при желание).

3) Възможности за участия в международни конференции и школи

4) Възможност за международен обмен по програмата "Еразъм"

5) Стипендия + Възможност за назначаване на ½ щатна длъжност в ИОМТ-БАН

6) Възможност за включване в действащи проекти с допълнително заплащане

7) Кариерно развитие

 

Срок за подаване на документите: до 13.10.2021 г.

Източник на обявата: https://www.jobs.bg/job/5869871

Начало на докторантурата - Март 2022 г.

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,