Ден на Кариерата 2015

Sep 15, 2021

Конкурс за докторант


Институт по механика при БАН

Category: Work
Posted by: admin

Институт по механика при БАН, София обявява конкурс за прием на редовен докторант по държавна поръчка за учебната 2021 – 2022 г., по специалност 5.6. Материали и материалознание (Технология на композитните материали). Темата на докторантурата е в областта на разработване и изследване на нови нанокомпозитни материали за приложение в електрониката и мехатрониката.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник” бр. 61 от 23 юли 2021 г.

Изисквания към кандидатите:

- диплома за висше образование, степен “магистър” по материалознание, физика, химия, или инженерна специалност (или уверение);

- добри технически умения за работа с научна апаратура;

- базови умения за ползване на специализиран софтуер;

- владеене на английски език;

- интерес към научни изследвания;

- предимство имат кандидати, наскоро завършили висше образование.

 

Институтът предлага:

- специализация и отлична квалификация в атрактивна научна област;

- изучаване на авангардни методи на изследване: наноиндентация, нанотрибология, микро и макромеханика, сканираща електронна микроскопия;

- обучение за работа с модерна научна апаратура;

- участие в национални и международни проекти;

- участия в научни конференции и командировки по международни проекти;

- 3 годишен договор за редовен докторант и допълнително заплащане за работа по проекти;

- добра възможност за кариерно развитие и за асистентска позиция при отлични резултати.

В срок до 13.10.2021 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по механика, в която посочват специалността (5.6. Материали и материалознание. Технология на композитните материали), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

Молбата на кандидатите да е придружена от следните документи: 1) Автобиография; 2) Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея; 3) Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;

За предварителна справка или среща в Института по механика на БАН - тел. 02 979 6420 и 0886 601 391

Конкурсните изпити ще се проведат: по специалността от 06 до 10.12.2021 г., по чужд език от 13 до 17.12.2021 г.

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,