May 27, 2022

Институтът по физика на твърдото тяло към БАН търси да назначи физик


При проявен интерес изпратете своето CV

Category: Work
Posted by: admin

Институтът по физика на твърдото тяло към БАН е с водеща роля в областта на физиката на кондензираната материя и физиката на лазерите; в теорията на твърдото тяло, на фазовите преходи, на свръхпроводимостта и свръхпроводимите материали; в нискотемпературната физика, физиката на течните кристали и на живата материя; в изследването на структурните свойства на кристалите и аморфните материали; в атомната и плазмена физика, акустоелектрониката и микроелектрониката.

Търси да назначи физик.

Задължения:

  • В съответствие с приета методика събира, обработва и анализира първична информация. 

  • Участва в изучаването и анализирането на информацията, относно състоянието в света по проблематиката на конкретно поставена задача.

  • Участва в изготвянето на научните отчети и при подготовката на научните резултати за публикуване.

  • Участва в работите по практическо прилагане на научните резултати.

  • Участва в провежданите експерименти и в настройката и поддържането на апаратурата.

  • Работи със специализирана апаратура.

Изисквания:

  • Образование – бакалавър или магистър.

  • Умения за работа в екип;

  • Гъвкавост за постигане на ефективна работа в кратки срокове;

  • Практичност и креативно мислене;

При проявен интерес изпратете своето CV.
Първоначалният подбор ще се извърши по документи, контакт ще установим само с одобрените кандидати, за да бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.

Лице за контакт: проф. д-р Юлия Генова – ulia@issp.bas.bg ; 0894 477 664.

 

© 2022 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,