Ресурси

Aug 19, 2022

Редовна докторантура по сезонни прогнози в НИМХ за учебната 2022-2023 г.


Темата е „Изграждане на автоматизирана система за дългосрочна прогноза на времето в България за адаптация към климатичните промени“

Category: Work
Posted by: admin

В Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) има обявен конкурс за един редовен докторант за учебната 2022-2023 г. в научна секция „Числено моделиране“ съвместно с отдел „Специализирани прогнози“ на департамент „Прогнози и информационно обслужване“. Редовната докторантура е по докторска програма „Метеорология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. Темата е „Изграждане на автоматизирана система за дългосрочна прогноза на времето в България за адаптация към климатичните промени“. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 65 от 12.08.2022 г. и на интернет страницата на НИМХ: http://storm.cfd.meteo.bg/nsad/node/113 .

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ – до 12.10.2022 г. Документи се подават в деловодството на НИМХ, София, бул. „Цариградско шосе“ № 66. За справки: тел. +359 2 462 4628.

Срокът на редовната докторантура е 3 години. Конкурсът ще се проведе в срок до четири месеца след датата на обявяването му – до 12.12.2022 г. Зачисляването за редовна докторантура ще бъде най-рано през месец януари 2023 г. Текущият размер на държавната месечна стипендия за редовен докторант е 1000 лв. Темата на редовната докторантура е подходяща за специалисти с магистърска степен в областта на физическите, математическите, информационните или инженерните науки. От докторантът ще се очаква да постигне високо ниво на познания по статистически методи и владеене на статистически софтуерни библиотеки от програмни среди като R или Python и високо ниво на работа в операционна система Linux и с езици за програмиране като Fortran, C, R или Python.

За повече информация: ilian.gospodinov@meteo.bg (0888 98 78 45)

 

© 2023 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,