Aug 31, 2022

Конкурсна кампания на Фондация „Еврика“


За двадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“ в размер на 3 000 лв годишно. Стипендиите са в единадесет области.

Category: Grants
Posted by: admin

За двадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 3 000 лв. годишно в  единадесет области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – ще се присъжда за трета година;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки  в  областта  на  електрониката,  автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на  името  на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 500 лв. за студент по българска филология и литература. 

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2022/2023 година.

Най-добрите кандидати по документи (според критерии за оценка и селекция)  ще  бъдат поканени  на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте  именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“  трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/ от 01. 09. 2022 г. до 15. 10. 2022 г. следните документи:

 1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и Формуляр по образец /може да се изтегли и от сайта – www.evrika.org/;

 2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2022/2023 година;

 3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;

 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / до 3 страници/.

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. 0898781702; (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org  и в www.evrika.org /актуално https://www.evrika.org/?p=3742/

Основни правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици:

1.  Право на получаване на стипендии от фондация „Еврика" имат:

 • Спечелилите медали от проведените през годината и утвърдени от Съвета на фондацията международни средношколски олимпиади за целия срок на обучението си в средните и висши училища, при условие че продължават образованието си в същата или сходна област, в която са изявили творчеството си й средният успех за всяка учебна година е не по-нисък от отличен 5,50 в средното училище и много добър 5,00 във висшето училище.

 • Студенти (след втори курс) - носители на специалните именни стипендии на фондация „Еврика" за постижения в овладяването на отделните науки, утвърдени от Съвета на фондацията. Съветът на фондацията приема и утвърждава статут на специалните именни стипендии, а Изпълнителното бюро присъжда отделните стипендии по предложение на утвърдени комисии. Комисиите осъществяват класиране на кандидатите след оценка на документи и провеждане на събеседване с допуснатите  кандидати.

2.  Размерът на получаваните стипендии се определя както следва:

 • За носителите на специалните именни стипендии на фондация „Еврика" - 3000 лв. годишно на човек.

 • За спечелилите златни медали от международните средношколски олимпиади - 1400 лв. годишно на човек.

 • За спечелилите сребърни медали от международните средношколски олимпиади - 1200 лв. годишно на човек.

 • За спечелилите бронзови медали от международните средношколски олимпиади - 1000 лв. годишно на човек.

3.  Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

 • Заявление на желанието за получаване на стипендията и формуляр по образец, заверен в съответното висше или средно училище.

 • Уверение от висшето училище за успеха по учебни години и записване за новата учебна година (за кандидатите за специалните стипендии на фондация „Еврика").

 • Копие от документа, удостоверяващ класирането в международни олимпиади (за кандидатите, които ползват правото по този ред).

 • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции,публикации в научни издания и други такива за постиженията на кандидата в овладяването на науките, изява на творчество и други (за кандидатите за специалните стипендии на фондация „Еврика");

 • Есе на тема ” Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / за кандидатите за именни стипендии/.

4.  Срокът за подаване на документите във фондация „Еврика" е от 1 септември до 15 октомври за всяка година.

4а. По изключение, при финансови възможности Изпълнителното бюро на фондацията може да утвърждава  втора именна стипендия в рамките на бюджета на програмата, когато това е предложено от комисиите за оценка при равностойни значими резултати и постижения.   

5.  Стипендиите се изплащат чрез дебитни карти на два пъти за годината.

6.  В случай, че един и същ студент има право да получи стипендия по повече от един признак, той получава само по-голямата от тях.

7.  Стипендианти на фондацията, получили това право като носители на медали от международни средношколски олимпиади, при последващо спечелване на медали с по-висок ранг, автоматично получават годишен размер на стипендията си за оставащите години на обучението си съгласно т. 2 на настоящите Основни правила.

8.  Изплащането на стипендията се преустановява, в случай че ползващият :

 • Доброволно напусне или бъде отстранен от висшето училище.

 • Повтаря учебната година.

 • Продължи образованието си в чужбина.

 • Средният годишен успех е по-нисък от изискуемия съгласно т. 1 на настоящите Основни правила.

9. Получаващите стипендии от държавата по силата на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби (ПМС № 298\ 17.12.2003г.) получават 50 на сто от полагащата им се от фондация „Еврика" годишна стипендия.

 

 

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,