Контакти

Nov 11, 2022

ТИТА КОНСУЛТ ООД търси физик


  Тита-Консулт ООД доставя, въвежда в експлоатация, поддържа и сервизира специализирана апаратура.

Category: Work
Posted by: admin

 

 ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Извършва радиационен контрол и обследване на различни обекти при нормална експлоатация, извеждане от експлоатация или аварийни ситуации;
• Извършва измервания, периодични проверки с контролни източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) и калибриране на преносима и лабораторна радиометрична апаратура;
• Участва в монтаж, изпитване и въвеждане в действие на различни уреди и системи за радиационен контрол;
• Извършва дозиметричен контрол при работа с ИЙЛ, превоз на радиоактивни вещества и др.;
• Изготвя документи (програми, инструкции, правила и др.), за осигуряване на радиационната защита при работа с ИЙЛ.

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

• Образование – висше (магистър), в областта на атомна, ядрена, инженерна, медицинска физика, ядрена техника и ядрена енергетика и др. подобни;
• Професионален опит – не по-малко от 3 (три) години трудов стаж за работа с йонизиращи лъчения и/или в областта на физичните измервания и метрологията на йонизиращите лъчения;
• Да няма медицински и психофизиологични противопоказания за работа в среда на йонизиращи лъчения, съгласно Списък към Наредба №11 от 22.10.2018 г., издадена от министъра на здравеопазването;
• Компютърна грамотност и владеене на английски език (всеки допълнителен език е предимство);
• Свидетелство за управление на МПС – активно практикуващ, минимум категория В.     

       За повече информация:  https://www.jobs.bg/job/6581032

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,