Jul 28, 2023

Свободна докторантска позиция


Институт по Невробиология – БАН

Category: Work
Posted by: admin

Направление Сензорна Невробиология към Институт по Невробиология – БАН обявява една редовна докторантура по научна специалност  „Психофизиология” към направление 3.2. Психология, за новия прием на докторанти в БАН за учебната 2023-2024 г. на тема „Нелинейна динамика на процесите на внимание ”

Задължително изискване за тази тема е придобита магистърска степен по физика или друга специалност с математична подготовка и програмиране.  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 1. Молба до директора на института на БАН, в която кандидатите посочват специалноста и формата на обучение, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. 2. Автобиография; 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея; 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/; 6. Медицинско свидетелство; 7. Свидетeлство за съдимост; 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област; 9. Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Документи за участие в конкурса се подават от 14.08.2023 до 13.10.2023 г. в канцеларията на Института по Невробиология, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23, етаж 2 (също и по емайл). Изпитите ще се проведат: по специалност „Психофизиология” от 4 до 08 декември 2023 г., по чужди езици от 11 до 15 декември 2023 г.

Източник: https://www.zaplata.bg/obrazovanie-kursove/sofia/611464/redoven-doktorant-fizik-doktorska-programa/

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,