За нас

Jul 25, 2017

Физик към катедра „Атомна физика”


Срок за подаване на документи: 20.08.2017 г.

Category: Work
Posted by: admin

Софийският университет „Св. Климент Охридски” обявява свободно работно място за физик към катедра „Атомна физика”. 

Отговорности:
- Участва в подготовката и провеждането на семинарни и лабораторни занятия, възложени му от Катедрения съвет под ръководството на титулярния преподавател на съответната дисциплина;
- Участва в разработването и развитието на учебни пособия и лабораторна база към възложените му от Катедрения съвет дисциплини;
- Участва в научно-изследователска и/или приложна дейност в избрана от него или определена от Катедрения съвет група; 
- Отговаря за поддържането на документацията и издаването на разрешителни;
- Отговаря за спазване на нормите за безопасност по време на своята работа в учебните и научно изследователски лаборатории;
- Отговаря за: програмното обезпечаване и изправността на РС в лабораторията; отстранява текущите проблеми на електронната апаратура в лабораторията; осъществява дозиметричен контрол в лабораторията; изработва упътвания и помощни материали за упражненията. 

Изисквания към кандидата:
Да познава:
- Закона за висшето образование; Правилника на Университета; вътрешните нормативни документи на Университета; правилата по техника на безопасност; 
- Закон за безопасно използване на ядрената енергия;
- Наредба за основните норми за радиационна защита;
- Наредба за радиационна защита при дейности с йонизиращи лъчения;
- Наредба за реда на издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядренета енергия;
- Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверенията за правоспособност за използване на ядрената енергия 
Да може да работи компетентно с техниката, използвана в учебните и научни лаборатории, където участва в учебната и изследователска дейност; да работи с компютър в рамките на изискванията на учебната и научната му дейност.
1. Образование: висше 
2. Специалност: физика, инженерна физика или еквивалентна
3. Придобит трудов стаж и професионален опит – минимум 3 години стаж по специалността
4. Правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения

Тип на договора: постоянен, на пълен работен ден, 8 ч.
Основно месечно трудово възнаграждение: 530 лв
Срок за подаване на документи: 20.08.2017 г.

Необходими документи: Автобиография с актуална снимка, Мотивационно писмо и копие от дипломата.

Можете да кандидатствате на имейл адрес: tatianaphys.uni-sofia.bg

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,