Sep 18, 2017

Редовна докторантура


по специалност: "Лазерна физика, Физика на атомите, молекулите и плазмата и Физика на вълновите процеси"

Category: Grants
Posted by: admin

Лаборатория по атомна спектроскопия при Институт по физика на твърдото тяло към БАН, предлага възможност за изработване на експериментална докторантска работа в областта на квантовите и оптичните технологии.

 През последните години в лабораторията се работи върху експерименталното изграждане и тестване на оптични прибори с подобрени спектрални характеристики (широкоивични: линейни поляризационни ротатори, вълнови пластини, оптични изолатори; филтри и др.). Предстои експерименталната проверка на нови теоретични разработки с приложения както в класическата оптика така и в областта на атомната физика за прецизен кохерентен контрол на квантовите състояния с външни полета. Последният експеримент се базира на вече изградената експериментална система за охлаждане на Rb атоми. Тематиката се разработва в сътрудничество с колеги от Физическия факултет на СУ“Св. Кл. Охридски“. Лабораторията има сътрудничество с водещи в областта експериментални групи от Франция, Германия, Китай, Полша.

 Обявеният конкурс е със срок на подаване на документите до 13 октомври 2017г.

Повече информация за конкурса и необходимите документи можете да намерите на адрес:

http://www.issp.bas.bg/jobs/

или пишете на e-mail:  

e.dimova@issp.bas.bg , доц. д-р Е. Димова,и hhristova@issp.bas.bg, д-р Х. Христова

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,