Oct 10, 2017

Прогнозист на време


НИМХ-БАН – филиал Варна 

Category: Work
Posted by: admin

НИМХ-БАН – филиал Варна търси да назначи:
Прогнозист на време за сектор „Прогнози“ - двама

Описание на длъжността:
• Извършва анализ на метеорологичната обстановка, изготвя и разпространява морски, общи и специализирани метеорологични прогнози 
• Издава предупреждения за опасни явления при необходимост
• Участва в работни групи, експертни съвети и проектни екипи 
• Работа на график
Изисквания за заемане на длъжността:
• Висше образование – специалност физика, география
• Владеене на чужд език /английски/
• Много добра компютърна грамотност - владеене и ползване на Microsoft Office с ползване на интернет и специализиран софтуер
• Умения за работа в екип, лоялност, коректност, желание за прецизна работа
Предимство:
• Способност за бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на трудовата дейност, при аварии и природни бедствия
• Професионализъм и желание за усвояване на нови знания
Подборът ще се извърши на два етапа:
1. Първи етап – по документи 
- Заявление по образец до Директора на НИМХ-БАН – филиал …

- Декларация, че кандидатът е български гражданин…

- Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни.
- Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата.
- Копия на следните документи, подписани собственоръчно от кандидата за вярност с оригинала:
• диплома за придобита образователно-квалификационна степен. 
• документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3
• при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация, шофьорска книжка и др.)
При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на НИМХ-БАН, както и в деловодството на НИМХ-БАН.
2. Втори етап - одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю.
Място и срок за подаване на документи: Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – Директор, филиал 
Телефон за допълнителна информация: 052/302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси
Срок за подаване на документи: 16.10.2017 г. вкл.

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,