Oct 11, 2017

Ръководител обсерватория


НИМХ-БАН – филиал Варна 

Category: Work
Posted by: admin

НИМХ-БАН – филиал Варна търси да назначи:
Ръководител, обсерватория в Хидрометеорологична обсерватория - гр. Шумен

Описание на длъжността: 
- Отговаря за цялостната работа в зоната на отговорност на обсерваторията по качест-веното и количествено набиране на метеорологични и агрометеорологични данни;
- Предлага и провежда мероприятия за подобряване работата на станциите в района на обсерваторията и ръководи тяхното изпълнение;
- Прави предложения от кадрово, методическо и техническо естество в съответствие с основните задачи на обсерваторията;
- Осигурява спазването на методическите изисквания при устройване на станции, провеждане на наблюдения и първична обработка на набраната информация;
- Осигурява срочното представяне на материалите с данни от станциите в района на обсерваторията до филиала на НИМХ-БАН;
- Извършва пълна проверка и обработка на информацията от станциите, за които отговаря, използвайки компютърните програми / климатични, синоптични, агрометеорологични и хидроложки/;
- Ревизира работата на наблюдателите в станциите в зоната на отговорност и провежда мероприятия за повишаване на тяхната квалификация;
- Участва в мероприятията за повишаване нивото на квалификация на наблюдателите и служителите в обсерваторията;
- Поддържа досиетата на станциите, за които пряко отговаря.
- Отговаря за изпълнението на плана по набиране, обработка и контрол на данните, както и поддържането на синоптичните, климатичните, валежомерните, агрометеорологичните, фенологичните и хидроложки станции в определения район на отговорност;
- Изготвя или участва в разработки и отговори за потребители на информация от мрежите към ХМО/МО;
- Проучва потребителкото търсене на метеорологична, агрометеорологична и хидроложка информация и предлага сключване на договори за изпълнение от звената на филиала на НИМХ-БАН;
- При необходимост се включва в работата на Синоптичната станция като изпълнява задълженията на дежурния „“хидрометеорологичен наблюдател“ в Синоптичната станция;
- Осъществява всички мероприятия по охраната на труда в обсерваторията и метеорологичната мрежа и набелязва конкретни мерки за тяхното прилагане и недопускане на трудови злополуки при извършването на дейностите, възложени им със съответните нормативни документи.
- Води дневници за входяща и изходяща кореспонденция. 

Изисквания за заемане на длъжността:
- висше образование - образователно-квалификационна степен магистър;
- специалност „Физика“, „Метеорология“, „География“, „Агрономия“ или друга в областта на техническите науки;
- умение за работа в екип, комуникативност;
- много добра компютърна грамотност.

Предимство:
- способност за бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на трудовата дейност, при аварии и природни бедствия;
- професионализъм и желание за усвояване на нови знания;
- да притежава шофьорска книжка категория „В“.

Подборът ще се извърши на два етапа:
1. Първи етап – по документи 
- Заявление по образец до Директора на НИМХ-БАН – филиал Варна за участие в подбора, съдържащо декларация, че кандидатът е съгласен с условията на неговото провеждане;
- Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
- Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни.
- Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата.
- Копия на следните документи, подписани собственоръчно от кандидата за вярност с оригинала:
• диплома за придобита образователно-квалификационна степен. 
• документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3
• при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация, шофьорска книжка и др.)

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на НИМХ-БАН , както и в деловодството на НИМХ-БАН.

2. Втори етап - одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю.

Място и срок за подаване на документи:
Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – Директор, филиал. 

Телефон за допълнителна информация: 052302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси

Срок за подаване на документи: 23.10.2017 г.

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,