За нас

Oct 11, 2017

ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА


в Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) 

Category: Work
Posted by: admin

Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) обявява свободна позиция лаборатория „Дозиметричен контрол (SSDL)“, отдел „Радиационна защита“ за длъжността „инженер поддръжка“.

Необходимо е кандидатите да са завършили минимална образователна степен „бакалавър“ в някоя от следните специалности:
• Машини и апарати
• Ядрена техника
• Медицинска техника
• Измервателна апаратура
и да нямат медицински противопоказания за работа в среда на йонизиращи лъчения.

Предвидени са обучения за хора без опит, както и специализации в чужбина.

След категоризация за работа в среда на йонизиращи лъчения служителят ще работи във втора категория труд, с право на допълнителен платен годишен отпуск от 22 дни и 7-часов работен ден. 

Можете да кандидатствате на имейл: mil@ncrrp.org

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,