Менторство

Oct 11, 2017

СТАРШИ ЕКСПЕРТ


в РЗИ – Русе

Category: Work
Posted by: admin

в РЗИ – Русе, дирекция “Обществено здраве”, отдел „Лабораторни изследвания” определена за заемане по служебно правоотношение.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са :
• образование – висше;
• степен на образование : бакалавър;
• професионален опит : 1 година или придобит V младши ранг;
• предпочитана специалност, по професионално направление: Инженерно-техническа специалност, физика
2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: 
• Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
• Умения за работа с компютър
4. Начин за провеждане на конкурса : Решаване на тест и интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:
• Писмено заявление за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС / ;
• Декларация по чл. 17, ал.2, т. 1 от НПКДС;
• Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен ;
• Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка , осигурителна книжка, удостоверения и др./ или придобит ранг V младши;
• Автобиография.
6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите по т. 5 да се подават лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Регионалната здравна инспекция , на адрес : гр. Русе , бул.”Придунавски” № 68 до 17.10.2017г.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
Контрол на фактори на жизнената, работна и околна среда, изпитване на продукти и стоки имащи значение за здравето на човека, за съответствие с хигиенните норми и изисквания с цел защита здравето на населението.
Кандидатите следва да притежават следните компетентности: аналитична компетентност ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност.
8. Начална основна заплата за длъжността е 500.00 /петстотин/ лева.
9. Списъците на допуснатите и недопуснати кандидати
, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в РЗИ – Русе бул.”Придунавски” № 68 и се публикуват на електронната страница на инспекцията.

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,