Jan 4, 2018

Оптик, Оптометрист


в ДИО ООД, гр. Пловдив 

Category: Work
Posted by: admin

Основана през 1993, фирмата ДИО ООД е с административно седалище в Пловдив и 5 офиса и дистрибуционни складове за търговия на едро с офталмологични продукти (оптика) в Пловдив, София, Плевен, Русе и Бургас, и има повече от 400 клиенти в цялата страна. Фирмата изнася своята продукция и в Италия, Иран и др.

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.003-1135-C01 “Нови перспективи за развитие на ДИО ООД, чрез инвестиция в човешки ресурси” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ДИО ООД търси да назначи Оптик, оптометрист - 1 позиция за гр. Пловдив. Лицето трябва да попада в целевата група по проекта.

Целева група по проекта:
• Безработни младежи до 29 г. вкл. – 1 човек;

Описание на работата:
Изисквания към кандидата:
Ø Професионална квалификация по професиите „оптик – оптометрист” или „техник по очна оптика” или „техник по оптични машини” или Висше образование по специалностите „Физика“ или „Химия“

Необходими документи за кандидатстване:
Ø Автобиография на български език в свободен формат;
Ø Копие на диплома за завършено висше образование.

Етапи за подбор на кандидатите:
1. Подбор по документи;
2. Събеседване и практическа проверка на знанията и уменията на кандидатите.

Можете да кандидатствате за тази позиция на имейл:  marketing@diobg.com

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,