За нас

Dec 21, 2017

ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Краен срок: текущ

Category: Grants
Posted by: admin

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване за „Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“

Цел на процедурата:

Подпомагане провеждането на международни научни  форуми на принципа на споделено финансиране  с цел установяване и задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с водещи учени от чужбина, популяризиране на техните научни резултати и публикуване на материалите в реферирани издания.

Допустими кандидати:

  • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
  • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

Критерии за оценка:

  • Събитието да се провежда на територията на Република България;
  • Доказано международно участие;
  • Проявата да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на ЗННИ или да попада в приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания или на Иновационната стратегия за интелигентна специализация;
  • Структурирана програма;
  • Минимален брой участници - 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени;
  • Престиж на международните лектори;
  • Бюджет на исканото съфинансиране от ФНИ, както и задължително посочване на финансовия принос от други и/или собствени  източници. Средствата от ФНИ, могат да се разходват за организационни разходи и за разходи за настаняване на поканените лектори и настаняване и командировъчни разходи на млади учени, както и други разходи, посочени в описанието на Процедурата.

Максимален  размер на съфинансирането - до 7000 лв.

Предложенията се подават в деловодството на ФНИ, бул. „Ал. Стамболийски 239Б.

Пълен текст на процедурата

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,