Ден на Кариерата 2018

Apr 4, 2018

Дозиметрист


в ИЯИЯЕ

Category: Work
Posted by: admin

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на Българската академия на науките е най-големият комплексен център в България за научни и приложни изследвания в областта на ядрената физика и технологии, както и на техните взаимодействия с околната среда. ИЯИЯЕ-БАН обявява свободни работни места за длъжността:

ДОЗИМЕТРИСТ 

Основни отговорности:
• Осъществява оперативен контрол на радиационната обстановка в ИЯИЯЕ;
• Оперативно обслужва системите и приборите за радиационен и дозиметричен контрол; 
• Участва в пробовземанията;
• Участва в извършваните измервания за установяване на радиационната обстановка при всички дейности с източници на йонизиращи лъчения

Изисквания за заемане на длъжността:
• Минимум средно професионално техническо образование;
• Много добри познания за работа с МS Office (Word, Excel);
• Да няма медицински противопоказания за работа в среда на йонизиращи лъчения.

Компанията предлага:
• Интересна и динамична работа;
• Възможност за реализация на Вашите амбиции и способности;

При интерес от Ваша страна, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо като посочите референтния номер на обявата и наименованието на длъжността, за която кандидатствате.

Документите се подават и в отдел „Човешки ресурси“ на ИЯИЯЕ - БАН, бул. “Цариградско шосе” № 72, каб. 120.

Копия от документи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и документи за трудов стаж може да изпратите при кандидатстване или да представите на интервю.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Данните, които предоставяте са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат обработвани и съхранявани съгласно изискванията му.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,