May 16, 2018

Прогнозист на време


за сектор „Метеорологични прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване“ – двe щатни бройки

Category: Work
Posted by: admin

НИМХ– гр. София търси да назначи:
Прогнозист на време за сектор „Метеорологични прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване“ – двe щатни бройки на график при сумарно изчисляване на
работното време
Описание на длъжността:
- Участва в денонощната оперативна дейност по издаване и разпространение на
краткосрочни и средносрочни прогнози на времето, както и прогнози за опасни явления
- Извършва синоптичното обслужване на държавните и общински органи, стопанските
и нестопански организации и граждани чрез ежедневни, седмични и месечни прогнози за
времето, експертни оценки, щормови предупреждения за опасни явления, бюлетини,
климатични справки и др.
- Участва по разпореждане в дейности, свързани пряко с основната работа на сектора,
във връзка с обслужване на компетентни държавни органи, ползващи текуща и прогностична
метеорологична информация
- Участва по разпореждане в дейности, несвързани пряко с основната работа на
сектора - демонстрационни дейности, оценка на прогнозите, обучение на студенти и стажанти
специалисти, снабдяване с материали, изготвяне на метеорологични справки
- Следи и се запознава своевременно с всички промени в метеорологичната мрежа в
републикански и световен мащаб, както и с всички промени в метеорологичните и
аерологичните кодове
Изисквания за заемане на длъжността:
 висше образование; образователно-квалификационна степен - бакалавър, магистър
 специалност „Физика“, „Метеорология“
 много добра компютърна грамотност
 да ползва поне един чужд език.
Предимство:
 завършил Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
 Да владее методите за анализ на синоптична и аерологична обстановка и да може да
ползва и интерпретира данните от различни методи за дистанционно изучаване на
атмосферата /спътникова, радиолокационна и др./;
 Способност за бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при
изпълнение на трудовата дейност;
 Професионализъм и желание за усвояване на нови знания.
Подборът ще се извърши на два етапа:
1. Първи етап – по документи
- Заявление по образец до Директора на НИМХ за участие в подбора, съдържащо
декларация, че кандидатът е съгласен с условията на неговото провеждане;
- Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на
Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е
осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е
лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
- Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни.
- Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата.
- Копия на следните документи, подписани собственоръчно от кандидата за вярност
с оригинала:
 диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
 документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и
професионален опит – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3;
 при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени
техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ
допълнителна професионална квалификация и др.).
При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал
на НИМХ - http://www.meteo.bg/karieri , както и в деловодството на НИМХ.
2. Втори етап - одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю.
Място и срок за подаване на документи
Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в
деловодството на НИМХ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на проф. д-
р Христомир Брънзов – Директор на НИМХ
Телефони за допълнителна информация: 0879183866 – Анастасия Стойчева, ръководител
сектор „Метеорологични прогнози“ и 02/4624628 - Любомира Церовска – специалист,
управление на човешките ресурси
Срок за подаване на документи: 25.05.2018 г. вкл.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,