Менторство

May 16, 2018

Младши експерт


сектор ЕВРО, РО Пловдив на ГД МИУ

Category: Work
Posted by: admin

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
на основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от ЗДСл
ОБЯВЯВА
Конкурс за 1 /една/ незаета щатна бройка на длъжност „Младши експерт” в Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ на Български институт по метрология, както следва:

Сектор „Електрични величини, разход и обем“ /ЕВРО/, РО „Пловдив“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка.

Основна цел на длъжността – Осъществяване на контрол (първоначална и последващи проверки) на средства за измерване.

I. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
- Образователна степен – професионален бакалавър по ....;
- Професионална област – технически науки, природни науки, физика, математика и други приложими;
- Професионален опит – не се изисква; 
- Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: 
- MS Office;
- Ползване на чужд език – желателно английски;
- Свидетелство за управление на МПС, категория В.

Размер на основната заплата: от 510 лв. до 750 лв. и възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати четири пъти годишно, съгласно чл. 24, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

II. Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест;
2. Интервю.

IІІ. Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома, сертификати, свидетелство за управление на МПС и др.);
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина и др./.

IV. Място и срок за подаване на документите:
гр. София – 1040, бул. „Г.М.Димитров” №52Б, ет.2, стая 206 и стая 207.
Документите се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел “УЧР”. Подаването на документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

Документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг се представят в оригинал и копие. След сверяване, оригиналите се връщат на притежателя/приносителя им.

Краен срок за подаване на документи: 21.05.2018 г. включително.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на БИМ и на интернет страницата на института.
Тел. за контакти: 02/9702706 - отдел УЧР.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,