Jun 14, 2018

Прогнозист на време


НИМХ– филиал Варна

Category: Work
Posted by: admin

НИМХ– филиал Варна търси да назначи:
Прогнозист на време за сектор „Прогнози“ 

Описание на длъжността:
• Извършва анализ на метеорологичната обстановка, изготвя и разпространява морски, общи и специализирани метеорологични прогнози 
• Издава предупреждения за опасни явления при необходимост
• Участва в работни групи, експертни съвети и проектни екипи 
• Работа на график

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше образование – специалност физика, география
• Владеене на чужд език /английски/
• Много добра компютърна грамотност - владеене и ползване на Microsoft Office с ползване на интернет и специализиран софтуер
• Умения за работа в екип, лоялност, коректност, желание за прецизна работа
Предимство:

• Способност за бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на трудовата дейност, при аварии и природни бедствия
• Професионализъм и желание за усвояване на нови знания

Подборът ще се извърши на два етапа:

1. Първи етап – по документи 
- Заявление по образец до Директора на НИМХ – филиал Варна за участие в подбора, съдържащо декларация, че кандидатът е съгласен с условията на неговото провеждане;
- Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
- Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни.
- Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата.
- Копия на следните документи, подписани собственоръчно от кандидата за вярност с оригинала:
• диплома за придобита образователно-квалификационна степен. 
• документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3
• при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация, шофьорска книжка и др.)

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на НИМХ, както и в деловодството на НИМ-филиал Варна.

2. Втори етап - одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю.

Място и срок за подаване на документи

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – Директор, филиал 

Телефон за допълнителна информация: 052/302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси

Срок за подаване на документи: 24.06.2018 г. вкл.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,