Oct 4, 2018

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“


в гр. Велико Търново

Category: Work
Posted by: admin

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 
- степен на образование: бакалавър;
- области на висшето образование: 
^ „Природни науки, математика и информатика“: 
професионално направление „Физически науки“, всички специалности; 
или професионално направление „Химически науки“, специалност „Химия и физика“;
^ или „Педагогически науки“:
професионално направление „Педагогика“, специалност „Английски език и физика“; 
или професионално направление „Педагогика на обучението по …“, специалности „Биология и физика“, „Педагогика на обучението по физика и математика“, „Педагогика на обучението по химия и физика“ или „Учител по физика“; 
^ или „Технически науки“:
професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“;
- професионален опит: 2 години;
- минимален ранг: IV младши; 
- владеене/ползване на английски език (документ).
2. При равни други условия за предимство ще се счита:
- придобита професионална квалификация „Физик“;
- компютърна грамотност.
3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
4. Документи за участие в конкурсната процедура
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи: 
- заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; 
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- автобиография.
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на 15.10.2018 г., в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. 
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: 
Провеждане на физични измервания факторите на работната и битова среда за обективизиране на здравно-контролната и профилактична дейност в инспекцията и по искане на физически и юридически лица. Организация, ръководство и контрол на дейностите в направление “Физични фактори на средата” в съответствие с устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020. Нормативно осигуряване на дейността.
8. Размер на основната месечна заплата – от 510.00 лв. до 1200.00 лв.
(Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

Краен срок за подаване на документи – до 15.10.2018 г. включително.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,