За нас

Nov 8, 2018

Старши инспектор - физик


в Регионална здравна инспекция - Варна

Category: Work
Posted by: admin

Образователна степен /минимална образователна степен/ – бакалавър 
Професионална област – физика
Професионален опит – 1 година
Допълнителна квалификация/ удостоверение за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, обучение – компютърна компетентност, участие в курсове за повишаване квалификацията в областта на здравно-радиационния контрол/.
Извършване на предварителен здравен контрол - контрол по спазване на здравните изисквания при проектиране, строителство, реконструкция, разширение и въвеждане в експлоатация на обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения; Извършване на систематичен и насочен здравен контрол за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения чрез мониторинг и тематични проверки, основан на безпристрастност, качество и последователност.

Можете да кандидатствате през сайта jobs.bg.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,