Nov 13, 2018

Българската народна банка


обявява конкурс за стипендианти за 2019 година

Category: Grants
Posted by: admin

• Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър".
• Една стипендия от 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти).
Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.
Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани;
2. Към датата на кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на ОКС „магистър”, в акредитирани висши училища или академични институти в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;
3. Студентите, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър”:

- след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);

- без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00);
4. Да не са служители на БНБ;

5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен и да не са във фактическо съжителство с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

6. Лице, което е било стипендиант на БНБ, няма право да кандидатства отново за стипендия на БНБ, освен ако е получавало стипендия на БНБ за студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър“ и кандидатства за стипендия като обучаващ се за придобиване на ОНС „доктор“.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Мотивационно писмо;

2. Автобиография, в която за кандидатите докторанти да се акцентира на научната активност на кандидата – публикувани статии, участие в конференции и семинари, подготвени и представени научни реферати и др. подобни;
3.  За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:

- диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър" за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър"; или

- документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър";

4. За докторантите - документ, удостоверяващ зачисляването в програма за придобиване на ОНС „доктор”;

Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация тук.

5. Есе в обем до 5 стандартни страници на български или на английски език по следните теми:

  • За студентите – магистри: Перспективите пред свободната търговия;
  • За докторантите: Защо равновесният лихвен процент е важен за централните банки?

6. Декларация по образец;

7. Съгласие за обработване на лични данни по образец.

Подаване на документите:
Документите на кандидатите се подават до 10 декември 2018 г.:
•На e-mail: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.

• С препоръчано писмо на адрес:
Българска народна банка,
пл. "Княз Александър І" № 1
1000 София
относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".

• В сектор „Информация” в паричния салон на БНБ – пл. "Княз Александър І" № 1, София, от 08:30 до 15:45 ч. в работни дни.

В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,