Ден на Кариерата 2016

Ден на Кариерата е форум, който се организира за втора поредна година от екипа на Кариерния Център на Факултета. 

Целта му е да предостави възможност на ключови работодатели да представят своите организации и възможности за реализация в тях пред възпитаниците на факултета на специално организирани щандове, разположени в сградата на ФзФ.

Кога:

15.11.2016 г. вторник (10.00ч. – 17.00ч.)

Къде:

Фоайето на Физически факултет, СУ "Св. Климент Охридски" 

бул. Джеймс Баучер 5, Централна сграда А, пред зала A-205

Участници:

АЕЦ "Козлодуй"

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. АЕЦ “Козлодуй” е един от най-големите работодатели в България като осигурява висок жизнен стандарт на работещите в компанията.   

Аурубис България

Медодобивният завод на Аурубис Групата в България се намира в региона на Средногорието. Той е построен през 1958 г. и се състои от четири основни производствени единици: металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство сярна киселина и обогатителна фабрика. През април 2009 г. официално е прието новото име на компанията – Аурубис и в нея са ангажирани 845 служители.

БАН - Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География  

Националният институт по геофизика, геодезия и география провежда фундаментални и приложни научни изследвания в областите на геофизиката, сеизмологията, сеизмичното инженерство, геодезията и географията, с цел подпомагане на устойчивото развитие на Р. България

БАН - Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика  

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на Българската академия на науките е най-големият комплексен център в България за научни и приложни изследвания в областта на ядрената физика и технологии, както и на техните взаимодействия с околната среда.

БАН - Институт по Физика на Твърдото Тяло  

Основните научни и научно-приложни постижения на Института са в областта на квантовата теория на твърдото тяло, теорията на фазовите преходи, свръхпроводимостта и свръхпроводимите материали, физиката на ниските температури, нанофизиката, микроелектрониката и микроакустиката, физиката на течните кристали, физиката на живата материя, изследването на структурата и свойствата на кристални и аморфни материали, физиката на атома и плазмата, нелинейната, интегралната и влакнестата оптика, физиката на лазери с метални пари.

БАН - Институт по механика 

Институтът по механика (ИМех) е водещ научен център с дългогодишни традиции във фундаменталните и приложни научни изследвания в областта на механиката, роботиката, мехатрониката, биомеханиката и сродни области. Той участва в подготовката на докторанти и висококвалифицирани специалисти, осъществява експертна и иновационна дейност и пряко прилага научни резултати в практиката.

БАН - Институт по електроника

Институтът по електроника извършва научна дейност с цел придобиване, натрупване и разпространение на знания и техники в областта на неговите приоритетни изследователски направления. Провежда научни изследвания и образователна дейност, както и разпространение на научни знания в областите на Физичната електроника, Фотониката и Квантовата електроника и Радиофизиката.

БУЛАТСА

„Ръководител на полети“ (РП) е сред престижните и конкурентноспособни професии в световен план. Без съмнение работата е трудна и с висока степен на отговорност, но в замяна на това работата като РП в ДП РВД осигурява отлични условия на труд, социално – икономически предпоставки за удовлетвореност, както и сигурност в професионалното бъдеще с възможност за кариерно развитие. Задачата на РП е да управлява движението на въздухоплавателни средства във въздушното пространство, осигурявайки безопасното им и експедитивно движение. В България това се случва от 5 центъра, намиращи се в София, Варна, Бургас, Горна Оряховица и Пловдив.

Аеронавигационно метеорологично обслужване е още една от услугите на ДП РВД (BULATSA), които спомагат за предоставянето на качествено и безопасно обслужване на гражданското въздухоплаване на територията на Р България.

ДП РВД предоставя метеорологична информация за всички международни летища и въздушното пространство, за което е отговорно. Предприятието разполага с автоматизирани метеорологични наблюдателни системи, измерващи основните метеорологични елементи; Два Доплерови метеорологични радиолокатора и информационна инфраструктура позволяваща обмен на метеорологична информация както между оперативните центрове за обслужване на въздушното движение, така и с национални и международни бази данни.

Обслужването се осигурява от висококвалифицирани специалисти имащи образование и компетенция отговарящи на изискванията на Световната метеорологична организация (WMO) и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO). Авиационните прогнози, предупрежденията за опасни явления и обслужването на авиационните потребители се извършва от авиометеоролози в прогностичен център разположен в единния център на ДП РВД София. Метеорологичните наблюдения и сведения се осигуряват от метеорологични наблюдатели, разположени в летищните контролни кули на летища София, Варна и Бургас. Задължително изискване за заемане на длъжностите в метеорологичните звена е завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен  „магистър” и специализация по Метеорология.

Experian Bulgaria

Experian® е глобален лидер в предоставянето на информационни, аналитични и маркетингови услуги на организации и потребители, за да им помогне да управляват риска и възвръщаемостта от търговските и финансови решения. Като използваме тези уникални информационни инструменти и нашето детайлно разбиране на нуждите на отделния индивид, различните пазари и икономики.

Experian сътрудничи с организациите по света да установят и укрепят връзките с клиентите си и да снабдят бизнеса си с конкурентни предимства.

Integrated Micro-Electronics Inc. (IMI)  

Integrated Micro-Electronics Bulgaria is part of Integrated Micro-Electronics, Inc. (IMI) - a leading provider of electronic manufacturing services (EMS) and power semiconductor assembly and test services. Operating in multiple global locations, IMI serves some of the world’s leading original equipment manufacturers (OEMs) in the computing, communications, consumer, automotive, industrial, and medical
electronics markets.

Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

НИМХ е правоприемник на Българската метеорологична служба, оторизиран да представя страната в Световната метеорологична организация (СМО) с Указ на Народното събрание № 348/23.07.1951. Институтът е официален представител на България в Европейския център за средносрочна прогноза на времето (ECMWF), Европейската организация за използване на метеорологичните спътници ( EUMETSAT), Оперативната програма за обмен на информация от метеоролгичните радиолокатори (OPERA ) на Мрежата на Европейските метеорологични служби (ЕUMETNET), Международната хидроложка програма към ЮНЕСКО, Международната програма за изследване на река Дунав и др. 

Национален център по радиобиология и радиационна защита - секция "Радиационна защита при медицинско облъчване"

Секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“ разработва и прилага методики за измерване и оценка на дозата на пациента и за контрол на качеството в рентгеновата диагностика. Извършва  национални проучвания за облъчване на пациентите при медицински изследвания с йонизиращи лъчения. Осъществява обучение на докторанти и следдипломно обучение по медицинска радиологична физика и радиационна хигиена, както и специализирани курсове по радиационна защита и осигуряване на качеството в медицинската радиология. Разработва нормативни документи в областта на радиационната защита в медицината.

ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА 

ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД е част от международния концерн Либхер. В нашите повече от 140 дружества по цял свят работят над 41 000 сътрудника. От създаването си през 2000 година фирма Либхер - Хаусгерете Марица ЕООД инвестира над 200 000 000 лв. в производствените си и логистични площи, в непрекъсната модернизация и разширение, в развитие и повишаване на квалификацията на персонала. 

Sensata Technologies Bulgaria

Sensata Technologies is a global industrial technology company, a leader in the development, manufacture and sale of sensors and controls. We produce a wide range of customized, innovative sensors and controls for mission critical applications that improve safety, efficiency and comfort for millions of people every day. You’ll find our products in a wide array of automotive, appliance, aircraft, industrial, military, heavy vehicle, heating, air-conditioning, data, telecommunications and marine applications.

Smartcom Bulgaria

Smartcom Bulgaria currently specializes in three main areas: system integration services and communications solutions for clients, development of our own line of products, and as a partner to IBM, working on new microchip technologies.

Окта Лайт България

Окта Лайт България АД е вертикално интегриран производител в областта на светодиодното осветление с портфолио, включващо: широк спектър от светодиоди, светодиодни модули, светодиодни осветителни тела, светодиодни лампи и цялостен инженеринг в областта на светодиодното осветление. Фирмата предлага и високо качествени услуги в областта на асемблирането на електронни компоненти на клиенти от ключови отрасли.

Оптикс

Оптикс“ АД е водеща компания в оптичното производство в България и на международния пазар като е специализирана в производството на оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно и гражданско предназначение. Компанията извършва целия производствен процес–от проектиране и реализиране на прототипи до серийно производство на елементи, възли и уреди.

Оптеко и партньори  

Ние произвеждаме оптични елементи и възли в високо качество. Специализираме се в производството на презицни сферични елементи (лещи, ахромати, триплети). Използваме пълното разнообразие от марки оптични стъкла (флинтови, кронови и кварц).

Цикълът ни на производство включва всички необходими операции, от първоначалното фрезоване, през шлайфане, полиране и оптични покрития, до слепване и монтаж.

За да гарантираме високото качество на нашите продукти, провеждаме качествен котрол след всяка оделна операция, както и финален котрол.

ТИТА-КОНСУЛТ

Фирмата се занимава с Пълен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита.
Извършваме, търговска, консултантска и сервизна дейност в областта на радиационния контрол, на уредите и системите за осъществяване на радиационен контрол и мониторинг, на рентгенови системи за контрол на багажи, МПС, товари и течности.
Предлагаме широка гама от системи за контрол на достъп и видеонаблюдение.

Фондация "Заедно в час" 

Мисията на ЗАЕДНО В ЧАС / TEACH FOR BULGARIA е да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от неговия произход и социално-икономическия статус на семейството му. За да успеем да я постигнем, търсим най-мотивираните, способни и социално ангажирани хора, които да обучим и подкрепим да бъдат учители за период от поне две години, за да да развият лидерските си умения и да променят живота на децата, с които работят.

ГАЛЕРИЯ

 

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,